14/06/2016
PDO Thread Lift 960x480 - ร้อยไหมละลาย PDO Thread Lift ปรับรูปหน้า

ร้อยไหมละลาย PDO Thread Lift ปรับรูปหน้า

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการ ร้อยไหมยกกระชับ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ สภาพพื้นฐานของผิวหนังแต่ละบุคคล,เทคนิควิธีการร้อยไหมของผู้เชี่ยวชาญ, การดูแลก่อนและหลังทำหัตถการ, การเลือกชนิดของไหมและเข็มที่ใช้